Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900-5009000
Bezoek huisartsenpost Oost-Achterhoek
Huisartsenzorg

HuisartsenOrganisatie Oost-GelderlandHuisartsenZorg Oost-Achterhoek is onderdeel van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland

Ouderenzorg

De zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen verbeteren

Aantal ouderen neemt toe

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De overheid wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren. Bijvoorbeeld door beter toezicht te houden op zorginstellingen en de bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

In de regio Oost-Achterhoek neemt het aantal ouderen sterk toe.

 • De populatie van de Oost-Achterhoek daalt van 130.000 inwoners naar 124.000 inwoners tot 2023.
 • Het aantal mensen tussen 0-65 jaar neemt tot 2023 af van 74% naar 67%.
 • Het aantal 65+’ers ligt 17% hoger dan het landelijke gemiddelde en neemt tot 2023 toe van 26% tot 33%.
 • Het aantal kwetsbare 65+’ers in de regio Oost-Achterhoek ligt 15% hoger dan het landelijke gemiddelde.
 • De regio heeft bovengemiddeld aantal chronisch zieken (62% t.o.v. 60% landelijk) en de zorgvraag van chronisch zieken ligt hoger dan landelijk.

Bovenstaande ontwikkelingen vereisen een efficiënte organisatie van de zorg en goede samenwerking tussen de verschillende partners. Tevens zal de zorg doelmatig georganiseerd moeten worden om de zorgkostenstijging af te vlakken.

Geïntegreerde ouderenzorg

Sinds 2015 is er in de regio Oost Achterhoek een start gemaakt met het ontwikkelen, het bepalen, het vinden van samenhang en het leveren van geïntegreerde ouderenzorg. Dit in samenwerking met Caransscoop.

Functioneel model

Er is een zorgconcept, het Functioneel Model, ontwikkeld. Het Functioneel Model moet bijdragen aan de ontwikkeling van het netwerk van zorgverleners rond een huisartsenpraktijk dat in staat is om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te begeleiden en het sociale netwerk van de kwetsbare ouderen te versterken. De kwetsbare ouderen in de regio Oost- Achterhoek zijn de burgers in de Oost- Achterhoek in hun derde en vierde levensfase (def. CSO).

Een aantal huisartspraktijken zijn gestart om samen met verschillende disciplines, waaronder  o.a. praktijkondersteuners, wijkverpleging, specialist ouderen ( SO), WMO en trajectbegeleiding dementie, deze groep kwetsbare ouderen in beeld te krijgen. Dit met als doel om zo lang mogelijk veilig thuis te kunnen wonen, met hulp waar nodig.

Hervormingen ouderenzorg

Om de zorg toegankelijk en goed betaalbaar te houden zijn er hervormingen doorgevoerd. Dit heeft direct gevolgen voor de organisatie rond de zorg voor kwetsbare ouderen:

 • Van kwetsbare ouderen wordt gevraagd dat ze langer thuis blijven wonen.
 • Medische zorg aan ouderen verschuift van specialisten naar huisartsen.
 • Van de mantelzorgers wordt meer hulp en ondersteuning verwacht.
 • Verzorging en verpleging bij langdurige ziekte, voorheen uit de AWBZ gefinancierd, komt nu voor een groot deel uit de ziektekostenverzekering en de WMO.
 • De gemeente is verantwoordelijk geworden voor huishoudelijke hulp. 
 • Wijkverpleegkundigen vormen de verbinding tussen mantelzorgers en medische zorg.
 • Om tot goede zorg te komen en om deze ook  te kunnen blijven aanbieden zullen al deze bovengenoemde partijen goed moeten samenwerken zodat er een geïntegreerde aanpak rond de zorg voor kwetsbare ouderen ontstaat.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de bijlage: Functioneel model kwetsbare ouderen.
U kunt ook contact opnemen met onderstaande medewerkers:

Bijlagen